• Automatyzacja zarządzania

  bezpieczeństwem IT w organizacji

  Szybka obsługa incydentów / Większa kontrola / Efektywne zarządzanie

  zobacz więcej
 • Elektroniczna dokumentacja

  sieci, systemów i zabezpieczeń IT

  Spełnienie wymagań prawa / Kreator generowania raportów / Dedykowane narzędzia

  zobacz więcej
 • Optymalizacja kosztów rozwoju

  i utrzymania bezpieczeństwa IT

  Identyfikacja podatności / Audytowanie zabezpieczeń / Modelowanie zagrożeń

  zobacz więcej
 • Zapewnienie ciągłości działania

  krytycznych procesów organizacji

  Alarmowanie o incydentach / Analiza logów / Bussines Impact Analysys

  zobacz więcej

Fundusze unijne


eu-1-2 Zobacz opis projektu PDF

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Podziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, projekt „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych” nr POIR.01.01.01-00-1921/15

20.05.2015
KONKURS OFERT

eSecure Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert, w związku z planowaną realizacją projektu w ramach I osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 pn. „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych” prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299).
Zaprasza do złożenia oferty na zakup prac badawczych – „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych”

28.05.2015
OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 20 maja 2015 roku, tj. wyboru podwykonawcy, w tym uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, części prac merytorycznych projektu pn. „Opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania decyzji dotyczących bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej i połączonych z nimi systemów teleinformatycznych”. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria formalne. Po przeprowadzeniu analizy oferty dokonano wyboru wykonawcy: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
Dziękujemy za udział w procedurze i złożenie ofert.

eu-2-2 Zobacz opis projektu PDF

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. Działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, projekt „Opracowanie systemu wirtualnego zespołu analityków cyberbezpieczeństwa na podstawie zakończonych prac przemysłowych w zakresie detekcji zagrożeń” nr RPPK.01.02.00-18-0009/20

TYTUŁ PROJEKTU

„Opracowanie systemu wirtualnego zespołu analityków cyberbezpieczeństwa na podstawie zakończonych prac przemysłowych w zakresie detekcji zagrożeń”

OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada przeprowadzenie prac B+R w układzie 2-etapowym tj.:

Zadanie 1: Stworzenie wersji operacyjnej Wirtualnego Zespołu Analityków Cyberbezpieczeństwa – prace rozwojowe.

Zadanie 2: Badanie i ocena systemu Wirtualnego Zespołu Analityków Cyberbezpieczeństwa  – prace rozwojowe.

CELE PROJEKTU

Cel głównym projektu jest zwiększenie działalności i aktywności badawczo – rozwojowej firmy Esecure Sp. z o.o. na rzecz podniesienia jej konkurencyjności w wyniku opracowania w toku prac rozwojowych prototypu inteligentnego systemu o nazwie Wirtualny Zespół Analityków Cyberbezpieczeństwa.

PLANOWANE EFEKTY

Koncepcja projektu zakłada wdrożenie do własnej działalności gospodarczej wyników prac B+R na bazie, których rozpocznie produkcję i sprzedaż gotowego rozwiązania w postaci systemu wirtualnego zespołu analityków cyberbezpieczeństwa. Grupę docelową stanowiły będą przedsiębiorstwa reprezentujące w szczególności sektor MŚP.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 638 234,69 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 2 986 776,57 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

MATERIAŁY DO POBRANIA

Company Overview SIEM-SOAR

FORMUARZ KONTAKTOWY

  Wypełniając formularz zgadzam się na przetwarzanie podanych danych osobowych przez ESECURE Sp. z o.o. z siedzibą w 35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19 oraz przyjmuję do wiadomości, że firma ESECURE Sp. z o.o. jest Administratorem podanych bądź uzyskanych danych osobowych. Dane zebrane przez firmę ESECURE Sp. z o.o. będą przetwarzane w celu kontaktu, informowania o nowych produktach i promocjach oraz archiwalno - statystycznym. Mam prawo wglądu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podanie danych jest dobrowolne.